Põhikiri

1 Üldsätted

1.1 Eesti Akordioniliit (edaspidi käesolevas põhikirjas nimetatud Liit; nimi tõlgituna inglise keelde(Estonian Accordion Society) on isikute vabatahtlik ühendus, mille põhieesmärk on edendada muusikahariduslikku tegevust, mis on suunatud akordioni ja akordionimuusika levikule ja arendamisele ja akordionipedagoogika täiustamisele Eestis.

1.2 Tegevuse eesmärgi saavutamiseks Liit;

1.2.1 vahendab ja edastab akordionialast informatsiooni ning propageerib akordionimängu ja akordionimuusikat.

1.2.2 annab välja ja levitab akordioniinfolehte.

1.2.3 korraldab kontserte, seminare ja konkursse.

1.2.4 hoolitseb akordioniõpetuse metoodiliste vahendite täiustamise eest Eestis.

1.2.5 annab välja noote ja metoodilist akordionialast kirjandust

1.2.6 hoolitseb akordioniõppe- ja kontsertrepertuaari levimise eest.

1.2.7 kannab hoolt Eesti muusikaõppeasutuste akordionipedagoogide ja noorte akordionistide enesetäiendamise eest.

1.2.8 arendab suhteid ja teeb koostööd riigiasutustega ja kohalike omavalitsustega Eestis ning eesti ja välisriikide akordioniühingute, kultuuri- ja muude organisatsioonidega.

1.2.9 loob fono- ja videoteegi akordionimuusika paremikust.

1.2.10 asutab akordionimuuseumi.

1.2.11 annab välja stipendiume ja preemiaid.

1.2.12 võib sooritada igat liiki tehinguid ja muid juriidilisi toiminguid ning omandada varalisi ja mittevaralisi õigusi.

1.3 Liit on eraõiguslik juriidiline isik, millel on oma nimega pitsat ja sümboolika.

1.4 Liit juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi põhiseadusest, mittetulundusühingute seadusest, muudest Eestis kehtivatest õigusaktidest, käesolevast põhikirjast ning Liidu üldkogu ja juhatuse otsustest.

1.5 Liidu ja tema juhatuse asukoht on Eesti Vabariik, Tallinna linn.

2 Liidu liikmed

2.1 Liidu liikmeskond koosneb tegev-, au-, ja välisliikmetest.

2.2 Liidu tegevliikmeks võivad olla Eestis tegutsevad akordioniõpetajad ja akordionimängijad ning entusiastid, Eesti muusikaõppeasutuste õppurid ja teised füüsilised isikud, kes soovivad kaasa aidata akordionimuusika edendamisele Eestis, tunnistavad Liidu põhimõtteid ning tunnistavad ja täidavad käesolevat põhikirja.

2.3 Liidu tegevliikmeks võtmise küsimuse otsustab soovija kirjaliku avalduse alusel Liidu juhatus.

2.4 Liidu tegevliikmel on õigus:

2.4.1 osa võtta Liidu üldkogu koosolekust hääleõigusega.

2.4.2 teha Liidu üldkogule ettepanekuid.

2.4.3 valida ja olla valitud Liidu presidendiks, asepresidendiks või juhatuse liikmeks.

2.4.4 saada teavet ja teha ettepanekuid Liidu töökorralduse kohta.

2.4.5 astuda Liidust välja.

2.5 Liidu tegevliige on kohustatud:

2.5.1 järgima Liidu põhikirja ning üldkogu ja juhatuse otsuseid.

2.5.2 tasuma liikmemaksu.

2.5.3 võtma aktiivselt osa Liidu üritustest.

2.5.4 hoidma ja kaitsma Liidu mainet.

2.6 Liidu tegevliige võib Liikmeskonnast lahkuda Liidu juhatusele esitatava kirjaliku avalduse alusel. Liikmelisus lõppeb avalduses näidatud kuupäeval.

2.7 Liidu tegevliige ei oma hääleõigust, kui ta ei ole tasunud eelmise aasta liikmemaksu.

2.8 Kui Liidu tegevliikme tegevus on vastuolus Liidu põhikirja,üldkogu või juhatuse otsustega, võidakse ta Liidu juhatuse otsusega Liidu liikmete hulgast välja arvata.

2.9 Liidu üldkogul on õigus juhatuse konsensuslikul ettepanekul anda auliikme staatus füüsilisele või juriidilisele isikule, kellel on silmapaistvaid teeneid Eesti akordionikultuuri arendamisel ja kes on toetanud märkimisväärselt Liidu tegevust.

2.10 Liidu üldkogul on õigus juhatuse konsensuslikul ettepanekul valida Liidu aupresidendiks inimene, kes on märkimisväärselt toetanud Liidu tööd ja on olnud silmapaistev oma akordionialases tegevuses Eestis.

2.11 Liidu juhatus võib võtta Liidu välisliikmeks füüsilise või juriidilise isiku või mõne muu organisatsiooni, kes soovib toetada Liidu tegevust ja eesmärki.

3 Liidu üldkogu

3.1 Liidu kõrgeimaks organiks on Liidu üldkogu (mittetulundusühingute seaduses nimetatud üldkoosoleku tähenduses).Üldkogu koosolekust võtavad osa kõik Liidu liikmed.

3.2 Üldkogu on pädev otsustama kõiki Liidu tegevusega seonduvaid küsimusi.

Üldkogu pädevusse kuulub:

3.2.1 põhikirja muutmine.

3.2.2 eesmärgi muutmine.

3.2.3 Liidu tegevuse aastaaruande, majandusaasta aruande ja töösuundade kinnitamine.

3.2.4 kolmeks aastaks Liidu presidendi, asepresidendi ja juhatuse valimine.

3.2.5 Liidu auliikme staatuse andmine ja aupresidendi valimine.

3.2.6 liikmemaksu suuruse ja tasumise korra kehtestamine.

3.2.7 juhatuse poolt Liidu esindamise korra kindlaksmääramine.

3.2.8 Liidu tegevusse puutuvate muude tähtsamate küsimuste otsustamine.

3.3 Üldkogu koosolek toimub mitte harvemini kui üks kord aastas ja selle kutsub kokku Liidu juhatus, teatades koosoleku aja, koha ja päevakorra Liidu liikmetele kirjalikult hiljemalt üks kuu enne koosolekut. Kui päevakorda on kavandatud põhikirja muutmine, tuleb koos nimetatud kutsega saata liidu liikmetele ka sellekohane eelnõu.

3.4 Juhatus võib kokku kutsuda üldkogu erakorralise koosoleku, teatades koosoleku aja, koha ja päevakorra Liidu liikmetele kirjalikult hiljemalt kolm nädalat enne koosolekut. Juhatus peab üldkogu kokku kutsuma ka siis, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 Liidu liikmetest. Kui päevakorda on kavandatud põhikirja muutmine, tuleb koos nimetatud kutsega saata liidu liikmetele ka sellekohane eelnõu.

3.5 Üldkogu on otsustusvõimeline, kui tema kokkukutsumisel on järgitud kõiki seadusest ja käesolevast põhikirjast tulenevaid nõudeid.Üldkogu koosolekut juhatab Liidu president, tema puudumisel asepresident. Koosolek protokollitakse.

3.6 Üldkogu otsus on vastuvõetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud Liidu liikmetest. Käesoleva põhikirja punktides 3.2.1 ja 6.1 nimetatud otsused on vastuvõetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 koosolekul osalenud liikmetest. Punktis 3.2.2 nimetatud otsus on vastuvõetud, kui selle poolt on hääletanud vähemalt 9/10 Liidu liikmetest.

4 Liidu juhatus

4.1 Liidu töö korraldamiseks ja Liidu esindamiseks on viieliikmeline juhatus, kuhu kuuluvad Liidu president ja asepresident ametikoha järgi ning kolm üldkogu poolt valitud liiget. Valimise korra kehtestab üldkogu.

4.2 Juhatuse liikmed valitakse kolmeks aastaks.

4.3 Liidu juhatus:

4.3.1 tagab üldkogu otsuse täitmise.

4.3.2 võtab tööle Liidu palgalised töötajad.

4.3.3 koostab Liidu tegevuse aastaaruande, majandusaasta aruande ja töösuunad ning esitab need kinnitamiseks üldkogule.

4.3.4 peab Liidu liikmete arvestust.

4.3.5 teeb üldkogule ettepanekuid auliikme staatuse andmise ja aupresidendi valimise kohta.

4.3.6 teeb üldkogule ettepaneku liikmemaksu suuruse ja tasumise korra kehtestamise kohta.

4.3.7 korraldab Liidu raamatupidamist.

4.3.8 vastutab Liidu varade eest.

4.3.9 moodustab toimkondi, annab neile tegevusjuhiseid ning lõpetab nende tegevuse.

4.3.10 otsustab muid küsimusi, mis ei kuulu üldkogu pädevusse.

4.4 Juhatuse kutsub vastavalt vajadusele kokku ja selle koosolekuid juhatab president, tema puudumisel asepresident. Juhatuse koosolekust teatatakse juhatuse liikmetele hiljemalt kaks nädalat enne koosolekut.

4.5 Juhatus on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest. Juhatuse otsuse vastuvõtmiseks on nõutav osalenud liikmete poolthäälte enamus. Häälte võrdsuse korral otsustab juhataja hääl. Käesoleva põhikirja punktis .4.3.5. nimetatud otsuste vastuvõtmiseks on vajalik kõigi koosolekul osalenud juhatuse liikmete nõusolek.

4.6 Liitu võivad esindada kõigis õigustoimingutes president või asepresident. Kõik teised juhatuse liikmed esindavad Liitu ühiselt

5 Liidu majandustegevus ja revideerimine.

5.1 Liidu sissetuleku allikad on:

5.1.1 liikmemaksud.

5.1.2 annetused.

5.1.3 riigi- või kohalike omavalitsuste eelarvetest või sihtasutuste poolt tehtud eraldised.

5.1.4 nfolehe levitamisest saadavad tulud.

5.1.5 kontserttegevusest saadavad tulud.

5.1.6 nootide ja metoodilise materjali müügist saadavad tulud.

5.1.7 oma ettevõtte ja varade kasutamisest saadavad tulud.

5.1.8 pärandused.

5.1.9 muud seaduslikud laekumised, mis on vajalikud Liidu põhikirjalise tegevuse arendamiseks.

5.2 Liidu üldkogu võib määrata revisjoni või audiitorkontrolli. Revidendiks või audiitoriks ei või olla Liidu juhatuse liige ega raamatupidaja. Revidendid või audiitorid koostavad revisjoni või audiitorkontrolli tulemuste kohta aruande, mille esitavad üldkogule

6 Liidu lõpetamine, ühinemine ja jagunemine

6.1 Liit lõpetatakse mittetulundusühingute seaduses ettenähtud alusel ja korras. Liidu lõpetamisest teatatakse kolm nädalat enne üldkogu koosolekut Liidu liikmetele kirjalikult.Üldkogu otsus Liidu lõpetamise kohta on vastu võetud, kui selle poolt hääletab 2/3üldkogu koosolekul osalenud liikmetest. Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist antakse allesjäänud varad ja vahendid ühele või mitmele õppeasutusele või organisatsioonile Liidu eesmärgile vastava tegevuse arendamiseks Eestis.

6.2 Liidu ühinemine teise mittetulundusühinguga ja jagunemine toimub üldkogu otsusel. Ühinemine ja jagunemine toimub mittetulundusühingute seaduses toodud korras.

%d bloggers like this: